Regulamin niemowlaki KURS

REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWANA „RACZKI”

Niemowlaki Kurs 

1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływania Raczki.

2. Administratorem danych osobowych jest Szkółka Pływania Raczki 32-600 Oświęcim.

3. Przed rozpoczęciem zajęć należy podpisać oświadczenie, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału dziecka w zajęciach.

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem basenu oraz regulaminem zajęć Szkółki Pływania Raczki i jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania tegoż regulaminu.

5. Dokonanie opłaty za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu basenu oraz regulaminem zajęć.

6. Zajęcia są przeznaczone dla niemowlaków od 3 do 12 miesiąca oraz

od 1 roku do 3,5 lat.

7. Opłaty należy dokonać za kurs, który składa się z 10 zajęć tj. 270,00 zł 

8. Opłaty za kurs należy dokonać na tydzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Numer konta do wpłat znajduje się na naszej stronie w zakładce kontakt. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.

9. Dopuszczalna jest rezygnacja z kursu nie później niż na 3 zajęciach. Osoby rezygnujące z kursu otrzymają wtedy zwrot kosztów zajęć niewykorzystanych.

10. Zajęcia trwają 30min.

11.  Zajęcia odbywają się na basenie w Brzeszczach w dni wskazane przez organizatora zajęć

Pełen harmonogram podany jest na stronie raczki-plywanie.strona24.pl

12. Organizator zajęć zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, ratowniczej na czas trwania zajęć.

13. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiadają rodzice.

14. Grupy liczą do 10 niemowlaków.

15.  W przypadku nieobecności, zajęcia można odrobić w innym ustalonym przez instruktora terminie. Maksymalnie 2 nieobecności ( Odrabianie nieobecności następuje przez dwie kolejne soboty po skończeniu 10 zajęć. )

16. Odrobieniu podlegają nieobecności zgłoszone wcześniej poprzez

SMS (tel. kontaktowy 604315401) najpóźniej dzień przed zajęciami.

17.  Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w czasie trwania tego samego kursu

  • w dniu swoich zajęć można zostać z grupą sąsiadującą
  • podczas ostatniego tygodnia zajęć można przyjść w terminie wyznaczonym przez instruktora

18. Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania zajęć w tym z przyczyn niezależnych od nas.

19. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia nauki pływania.

20. Ostateczna interpretacja regulaminu zależy od organizatora zajęć.

21. W przypadkach szczególnych organizator zajęć ma prawo do odstąpienia od zasad zawartych w regulaminie.

22. W celu wpisania się na zajęcia niezbędne jest podanie danych osobowych,
tj. imię, nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników zajęć. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu
i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyj-no – reklamowych.

Nasza strona internetowa – raczki-plywanie.strona24.pl

facebook – szkolka plywania raczki

instagram – szkolka_plywania_raczki