Informacja o danych osobowych

      Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkółka Pływania Raczki Ratownictwo Wodne 
 tel.609119979 
2. Dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa od 25 maja br. pełni funkcję Inspektora
danych; kontakt w sprawie danych osobowych tel. 609 119 979
3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana przetwarzane są w celu realizacji zadań
statutowych Szkółki Pływania Raczki na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa
5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, podatkowych,
archiwizacyjnych lub w celach dochodzenia roszczeń
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich
sprostowania i uzupełnienia, a także prawo do przenoszenia danych, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
z uwzględnieniem przepisów prawa
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy prawo do ochrony danych osobowych lub inne przyznane na mocy
RODO zostałyby naruszone.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi korzystanie
z działalności statutowej świadczonej przez Szkółkę Pływania Raczki.  Bez podania danych osobowych Szkółka Pływania Raczki nie może wykonywać działalności
statutowej. 
9. W przypadku, gdy do działalności Szkółki Pływania Raczki
 wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami
związanymi z celami przetwarzania. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(w tym w formie profilowania).